АПЛИКАЦИЈА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА КРЕДИТ

Самото пополнување на ова форма не значи дека е формално аплицирано за кредит. Пополнувањето само овозможува да се направи почетна анализа и да се овозможи првично телефонско интервју со избраната експозитура. Дури откога (по интервјуто) би се констатирало дека има услови да се одобри кредитот, клиентот ќе се повика во експозитурата да аплицира, со што ќе се создадат услови да се направат неопходните проверки во КР и МКБ.


1

Чекор 1

2

Чекор 2

3

Чекор 3

Внесете збир од Вашите просечни редовни примања по основ на редовен работен однос, дополнителни примања на плата и редовни закупнини-кирии

(збир од сите тековни кредити и картички во сите банки, финансиски друштва, штедилници)

Со пополнување на ова барање, потврдувам дека сите наведени податоци се вистинити и точни.

Субјектот на лицни податоци има право со писмено барање доставено до Централно Кооперативна Банка АД Скопје, со адреса Ул. 1732 бр.2, 1000 Скопје, или електронски на адреса info@ccbank.mk да ја отповика дадената согласност.


Дали сте согласни Вашите лични податоци (име и презиме, адреса на живеалиште и емаил адреса) да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката?